Loading the content... Loading depends on your connection speed!

อาศรมศรีมงคล

ประวัติความเป็นมาของอาศราศรีมงคล คลีนิคการแพทย์แผนไทย และประวัติการรักษา แผนไทยของคุณหมอศิริมงคล

อ่านต่อ

อัพเดทด้านการรักษาโรค

ดูข้อมูลแนวทางด้านการรักษาโรคที่สอดคล้อง และทันยุค ทันกับสถานการณ์ปัจจุบันถึง ความเป็นไปได้ และพบวิธีการรักษาให้ถูกกับโรค

อ่านต่อ

ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ประวัติความเป็นมาของอาศราศรีมงคล คลีนิคการแพทย์แผนไทย และประวัติการรักษา แผนไทยของคุณหมอศิริมงคล

อ่านต่อ

บทความมาใหม่

FE225388-DCFA-4928-870D-D48A3FB297A3

ใบผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม

อาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม เป็นบุคคลต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์พร้อมทั้งมีผลงานอันเป็นที่ประจักและยอมรับ สามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยได้อย่างยิ่ง

103767065_2654805271288240_7299505528104563442_n

ปัดแม่ซื้อกุมาร

ตั้งนะโม๓จบ เอหิปถวีพรหมา เอหิอาโปอินทรา เอหิเตโชนารายะ เอหิวาโยอิสรา นะอิเพชรชะคงอะระหังสุคะโตภะคะวา โมติพุทธะสังอะระหังสุคะโตภะคะวา พุทปิอิสวาสุอะระหังสุคะโตภะคะวา ธาโสมะอะอุอะระหังสุคะโตภะคะวา ยะภะอุอะมะอะระหังสุคะโตภะคะวา
อ่านต่อ

S__5570642

วิธีทิ้งของขลังที่ไม่พึงประสงค์ ที่ไม่ใช้แล้วไม่อยากให้ใครต่อ ลอยของลอยขัน

บางคน บางกรณี ได้เช่าบูชาของขลังเครื่องรางต่างๆ หรือรับขันร่างทรงมาแล้ว อาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ จะอะไรก็แล้วแต่ อาจจะมาจากไม่มีเวลาปฏิบัติเกี่ยวกับของนั้นและไม่สมพงกันอยากจะเอาออกไปจากตัวจากบ้านเรือนหรือเอาไปทิ้ง เรียกกันง่ายๆ ว่าเอาของไปปล่อย จะเอาไปใว้ในที่ต่างๆ
อ่านต่อ