Loading the content... Loading depends on your connection speed!

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีองค์ความรู้สามารถให้ความรู้และคำแนะนำนิสิตได้เป็นอย่างดีในเรื่องการศึกษารักษาสุขภาพตามแนวนวหรคุณของสมเด็จอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช(สุกญาณสํวโร)

ผู้ช่วยวิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากร
ผู้ช่วยวิทยากร
วิทยากร นายศิริมงคล ตอบงาม
วิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม

การจดเป็นสถานพยาบาลประเภทคลินิกแพทย์แผนไทยถูกต้องตามกฏหมาย

อาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย ได้รับการจดเป็นสถานพยาบาลประเภทคลินิกแพทย์แผนไทยถูกต้องตามกฏหมาย

พิธีกรรมบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ พระธาตุเจดีย์บารมี ๓๐ทัศ

พิธีกรรมบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ พระธาตุเจดีย์บารมี ๓๐ทัศ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสสนา
อ่านต่อ

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ”แนวทางการรักษาโรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อ ด้วยศาสตร์จตุรธาตุจิตพรหม”
รางวัลของการทำดี

การทำงานของเรามีราบรื่นบ้าง ติดขัดบ้าง แต่ก็ต้องทำ เพราะเราไม่เคยหวังอะไรตอบแทน เมื่อมีโอกาสมาให้ทำเราก็ทำเต็มที่ ทำให้ดีเข้าไว้ ๓๒ ปีกับการเป็นหมอนวดที่สืบทอดวิชามาจากบรรพบุรุษ หลายคนบอกว่าหมอหริ นอกกรอบ
อ่านต่อ