Loading the content... Loading depends on your connection speed!

แต่งตั้งกรรมการโหราศาสตร์

อาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาโหราศาสตร์อนุรักษ์ส่งเสริมพิธีกรรมโบราณหมอพื้นบ้าน

การประชุมคณะทำงานด้านการแพทย์พื้นบ้านไทยครั้งที่ 1/2563

อ.ศิริมงคล ตอลงาม ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการแพทย์พื้นบ้านไทย ครั้งที่ 1/2563

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรสอนนวดที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย
ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ใบผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม

อาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม เป็นบุคคลต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์พร้อมทั้งมีผลงานอันเป็นที่ประจักและยอมรับ สามารถให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยได้อย่างยิ่ง

งานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “องค์กร บุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบดีเด่น”

23 พฤศจิกายน 2562 งานเสด็จประทานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ “องค์กร บุคคล ผลิตภัณฑ์ ต้นแบบดีเด่น” นายศิริมงคล ตอบงาม
อ่านต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5 “จตุรธาตุจิตพรหม ลม 32″

จตุรธาตุ เป็นวิชานวดกดจุดรักษาระบบธาตุในร่างกาย ตามคัมภีร์แพทย์โบราณ โดยอาศัยจิตพรหม เป็นกุญแจ หรือเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพของการไหลเวียนของเลือดแลลมน้ำแลไฟ ที่หล่อเลี้ยงธาตุของร่างกาย มีผลให้เกิดการรักษาลงไปยังระบบธาตุที่ผิดปกติ ให้กลับมาทำงานอย่างปกติอีกครั้ง จึงเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยโบราณที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้
อ่านต่อ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีองค์ความรู้สามารถให้ความรู้และคำแนะนำนิสิตได้เป็นอย่างดีในเรื่องการศึกษารักษาสุขภาพตามแนวนวหรคุณของสมเด็จอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช(สุกญาณสํวโร)

วิทยากร นายศิริมงคล ตอบงาม

สำเร็จไปอีก ๑ ขั้น ***ผู้ได้รับอนุญาตให้ถ่ายทอดความรู้ในวิชาแพทย์แผนไทย

วิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับ ข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ

เรื่อง การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวม