Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ใบประกาศนียบัตร จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย

ใบประกาศนียบัตร จากสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยประยุกต์แห่งประเทศไทย ที่ทางอาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทยได้ให้ความรู้แก่ นักศึกษา ทั้วไปที่ได้เข้ามาขอรับความรู้ในเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการรักษาในหลักสูตรการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์แผนไทยด้านการตรวจรักษาหัตถการด้านนวดไทย ตามคัมภีร์โบราณที่มี่การจารึกไว้ในคัมภีร์เวชศาสตร์ฉบับหลวงใน รัชกาลที่5 และคัมภีร์จารึกหัตถศาสตร์ที่วัดโพธิ์