Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ผู้อำนวยการสาขาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสาขาสมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เขตภาคกลาง จังหวัดนนบุรี  ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๗