Loading the content... Loading depends on your connection speed!

อาจารย์ศิริมงคล ตอบงาม เข้ารับรางวัล “คชสีห์ สิงหะเดชะ” ครั้งที่๓ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๕
ดร.ศิริมงคล ตอบงาม
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ภาคกลาง #องค์กรสภาอนุรักษ์ศาสนาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
ผู้อำนวยการ: โรงเรียนศรีมงคลหัตถศาสตร์โบราณ
ได้รับเกียรติในการเข้ารับรางวัล “คชสีห์ สิงหะเดชะ” ครั้งที่๓ ประจำปี ๒๕๖๕ รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้เป็นแบบอย่างดีเด่น สาขา:ภูมิปัญญาไทยดีเด่น โดยได้รับเกียรติจาก พลเอกเสริมศักดิ์ วิเศษไชยศรี ประธานในพิธี

S__5701724