Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ภาพกำลังใจ

ณ วันเสาร์ ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ ศรีมงคลฟาร์ม ได้นำเมล่อน ขึ้นถวาย แด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ณ วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นความปลื้มปิติของศรีมงคลฟาร์มเมล่อน ที่อยู่ 83/3 หมู่ 6 ต.คลองพระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ. พระนครศรีอยุธยา ติดต่อ 0846489335