Loading the content... Loading depends on your connection speed!

พิธีกรรมบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ พระธาตุเจดีย์บารมี ๓๐ทัศ

พิธีกรรมบวงสรวง วางศิลาฤกษ์ พระธาตุเจดีย์บารมี ๓๐ทัศ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาธรรมาภิรักษ์ วิ. หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย วัดสุทธาวาส วิปัสสนา ลาดบัวหลวง
ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เวลา ๑๔.๐๙ น. หมอศิริมงคล ตอบงาม และศิษย์อาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย เป็นผู้ทำพิธีบวงสรวง