Loading the content... Loading depends on your connection speed!

ปัดแม่ซื้อกุมาร

ตั้งนะโม๓จบ
เอหิปถวีพรหมา เอหิอาโปอินทรา เอหิเตโชนารายะ เอหิวาโยอิสรา นะอิเพชรชะคงอะระหังสุคะโตภะคะวา โมติพุทธะสังอะระหังสุคะโตภะคะวา พุทปิอิสวาสุอะระหังสุคะโตภะคะวา ธาโสมะอะอุอะระหังสุคะโตภะคะวา ยะภะอุอะมะอะระหังสุคะโตภะคะวา
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะมะมะนะ นะอะอะนะ นะอุอุนะ
นะโมพุทธายะ มะพะทะนะ ภะกะสะจะ มะนะนะมะ มะอะอะมะ มะอุอุมะ
นะโมพุทธายะ พะทะนะมะ กะสะจะภะ อะนะนะอะ อะมะมะอะ อะอุอุอะ
นะโมพุทธายะ ทะนะมะพะ สะจะภะกะ อุนะนะอุ อุมะมะอุ อุอะอะอุ
เอหิคาถังปยังกาโย ทิสาปาโมกขังอาจาริยัง เอหิพุทธานุภาเวนะ เอหิธัมมานุภาเวนะ เอหิสังฆานุภาเวนะ
โอมกูจะสูบพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้ในคอ กูจะยอพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนืออก กูจะยกพระคาถาทั้งปวงขึ้นไว้เหนือเกศ พระครูกูจึงให้กูเป็นเอกกว่าคนทั้งหลาย เอหิคลายๆปิยังมะมะ
พุทธังสะระหิโสมาเรสะระเอหิ มาเรมาระอาคัจฉัยยะอาคัจฉาหิ
ธัมมังสะระหิโสมาเรสะระเอหิ มาเรมาระอาคัจฉัยยะอาคัจฉาหิ
สังฆังสะระหิโสมาเรสะระเอหิ มาเรมาระอาคัจฉัยยะอาคัจฉาหิ
กะขะคะฆะงะ จะฉะชะฌะญะ ฏะฐะฑะฒะณะ ตะถะทะธะนะ บะผะพะภะมะ ยะระละวะ สะหะฬะอะ
ทรงอะ ทรงอา ทรงอิ ทรงอี ทรงอุ ทรงอู ทรงเอ ทรงโอ ทรงอัง ทรงนะโมพุทธายะ ทรงอักขระ๔๑ตัว โอกาเสติษฐาหิเอหพันธังๆ
โอมกูจะครอบฟ้าแลแผ่นดิน กูจะครอบพระสมุทรแลสายสิญจน์ กูจะครอบทั้งพระอินทร์แลพระพรหมแลพระยมแลพระกาฬ แลพระจตุโลกบาลทั้ง๔ กูจะครอบทั้งตนกู พระครูกูจึงใช้ให้เรียนคุณมนต์แลจ่ามนต์อย่าได้ไปจากตนกูโอมสิทธิแก่กูสวาหะ พุทธังประสิทธิ ธัมมังประสิทธิ สังฆังประสิทธิ

โองการสารเดช(ปัดแม่ซื้อกุมาร)
โอมศรีสิทธิเดโช นะโมอันว่านมัสการข้าฯจะอ่านโองการอันเทพยะดาอันเจริญทั้งหลาย ขอเชิญพระนารายณ์ธิบดี พระอินทร์ผู้มีศักดาเดชเป็นจอมมงกุฏเกศไกรลาศ ข้าฯขออภิวาทบูชา หนึ่งพระอุมาคะวะดีอันมีศรีเฉลิมโลกจงระงับดับโรคให้เหือดหาย ขอเชิญพระพายพระเพลิง พระกาฬเถลิงแลพระพรหมทั้งพระยมจัตตุโลกบาล พระสุริยะกาลพระจันทร์เจ้าสุทัศน์ครองอินทร์อันเป็นปิ่นเทวะภพครบ๑๒องค์ทรงมเหศร ข้าฯขอยอกรประนมบังคมเหนือศิโรเพศ ขอพระเวทย์มาสถิตประดิษฐานเหนือเศียร สรรพธํปเทียนชะวาลา ข้าฯปะวาระณาตามถวาย ข้าวตอกปรายบุบผา ช่อคันธาอรชร อีกบวรทั้งราชวัตรธงชัยธงกระดาษ ขอจงประสาทพรประสิทธิ์ ด้วยมนต์ฤทธิ์ไสยเวช จงประสิทธิเพทแก่ข้าฯจะขออาราธนารูปต่างตน แม่ซื้อเมืองบนเมืองล่าง ทั้ง๗อย่าง๗ตน แม่ซื้อกลางหนกล้าแข็ง แม่ซื้อแรงประจำวัน สมมุตินามนั้นสืบกันมา คือ แม่ซื้อกุมาราวันอาทิตย์ ชื่อวิจิตร์นาวรรณ หนึ่งวันจันทร์แม่ซื้อชื่อวัณโณานงคราญ หนึ่งวันอังคารแม่ซื้อชื่อนางยักษ์บริสุทธิ์ หนึ่งวันพุธแม่ซื้อชื่อนางสามลทัศ หนึ่งวันพฤหัสฯแม่ซื้อชื่อนางกาโลทุก หนึ่งวันศุกร์แม่ซื้อชื่อนางยักษ์นงเยาว์ หนึ่งวันเสาร์แม่ซื้อชื่อนางเอกกาไลย ถ้าผู้ใดต้องชื่อเร่งเร็วฮือไคลคลาศ ชวนภูติผีปีศาจทั้งสิ้น กูจะให้กินเครื่องเซ่นทุกคน ทุกตำบลผีสาง กูจะรางวัลให้ถึงใจ กินแล้วไปอย่าอยู่ดุจกูบัญชาดังนี้ฯ
โอมไชยศรีสิทธิสารประเสริฐ อัญเชิญเทิดแม่ซื้อเอ๋ย ครูกูเฉยบอกให้ รู้จักลักษณะ แม่ซื้อกระแน่เมืองบน แม่ซื้อกลางหนแลเมืองล่าง ซึ่งให้โทษต่างๆกัน แม่ซื้อกลางบางพันอยู่ในใส้ มักร้องไห้ร้องคราง แม่ซื้อลสงบางขวางอยู่ในสะดือ ทำให้อึดอื้อแลลงเท้า ไห้สะอื้นร้องดิ้นรน แม่ซื้อลางบางวนอยู่ในเศียร ทำให้อาเจียนเสียงแห้งแหบ แม่ซื้อลางบางแอบอยู่ในเนื้อ นอนสะดุ้งเพื่อร้องหวาดหวีด ผิวเลือดซีดสิ้นกำเดา แม่ซื้อลางบางเน่าในกระหม่อม มักย่อมร้องไห้มิหยุดเป็ทรางผุดให้ตาแข็ง แม่ซื้อลางบางแฝงอยู่ในชงค์ มักใหลหลงตกใจร้อง ตีนมือน่องเย็นเฉียบ แม่ซื้อลางบางเลียบอยูในเส้น มักให้ร้องเต้นสีตีนมือ บิดตัวอื้ออึดไปมา หวาดวายวาหน้าเขียว แม่ซื้อบรรดาเที่ยวมาสถิตย์ ทั่ง๒๘ตนคิดกระทำโทษ ขออย่าพิโรธอดโทษา มารับเนื้อปลาสุรายำ อีกกระทงน้ำกระทงข้าว อนึ่งเล่าเครื่องวัตถาภรณ์ ผู้คนสลอนห้อมล้อม เสร็จพรั่งพร้อมอยู่ไสว ขอเชิญไปลงบัตร กินให้สวัสดิ์พร้อมญาติ แล้วจงประลาศคลาไคล ชมรูปไปต่างตน จงเป็นมงคลเจริญศรี อย่ามีใจบีฑา วิหิงสาแก่กุลบุตร์ อันกำเนิดในมนุษย์ใช่วิสัย ไปอยู่ต้นไม้ใหญ่ตามเพศ อันมีในหิมะเวศเถื่อนถ้ำ เหวผาน้ำบึงบาง ถุ่งนากลางจอมเขา ถิ่นฐานลำเนาจอมปลวก กลางป่ารวกป่ารัง ริมฝั่งน้ำฝั่งเขา ริมลำเนาลำเนิน ริมป่าเถินป่าทุ่ง ริมป่ายังป่ายาง ริมท่าทางคนไปมา ริมศาลาอาราม กินแล้วตามแต่จะไป อย่าช้าในบัดนี้ อย่าซู้ซี้หยิกหยอก อย่าสัพยอกให้เป็นพาล อย่าอยู่เย้ากุมารที่เกิดมา จะได้วัฒนาการจำเริญ ขอเชิญท่านจงเอ็นดู เราจะเป็นผู้อุปถัมภ์ ส่งข้าวน้ำปูปลา ขอไว้สืบศาสนาอย่าเปล่าดาย เป็นชายจะได้เป็นสงฆ์ เป็นหญิงจะได้เป็นนางชี รักษาศีลมีเมตตาจิต ได้สิโณทกอุทิศไปถึง กุศลกึ่งกับมารดา ซึ่งท่านได้อุตส่าห์เลี้ยงดู เราก็ได้สู่ขอซื้อไว้ ให้เป็นเบี้ย๓๓บาท ขาดตัวตามสินไถ่ ไม่ใน๓วันเป็นผี เข้า๔วันเป็นลูกคน สายสะดือหล่นครบ๗วัน พ้นกระดังพลันเพียรรักษา ตามตำราทริกะวิธี อันมีในคัมภีร์กุลเพลิง ท่านอย่ารื่นเริงใช่ลูกเต้า อย่าฟักฟูมเฝ้าฝักใฝ่ เราให้ลูกใหม่ไว้ต่างตัว จงไปชัวชมลูกในบัตร โภชนาจัดเส้นสรวง ก็บำบวงใช้หนี้แล้ว อย่าแผ้วพานไปมา เมื่อวัฒนาจะส่งบุญให้อุดหนุนค้ำชู พ้นทุกข์สู่นิพพาน เร่งรับการพลีกำม์ กระทำสังเวยนานา ดุจดวงตราตีประทีป กำกับท่านแต่วันนี้ไป อย่าให้มีภัยในกุมาร เราจะขอไว้ภิบาลรักษา บดขมิ้นทาปนดินสอพอง เป็นขมิ้นทองฝนจันทร์เจือ ทั้งขมิ้นเข้าเบือดอกชุมเห็ด ประสมเสร็จเสกเป็นองครักษ์ ทาผัดภักต์นวลในเนื้อ ท่านอย่าได้เอื้อเฟื้ออยู่ชมเชย เร่งละเลยไปอย่าช้า จงกวาดเอาโรคาไปให้สิ้น เขม่าดาษลิ้นตาลโจร ทรางจรขึ้นขวางลำคอ อย่าได้เหลือหลอหละแลละออง แม่ทรางเจ้าของทั้ง๗วัน จงอันตรธานอย่าให้มี ธาตุทั้ง๔แลสมุฏฐาน ทั้ง๓กาลไว้ให้บริบูรณ์ อย่าให้เสื่อมสูญอันตราย ให้เลี้ยงง่ายดายในทารก จะได้อุปถัมภกในศาสนา องค์พระศาสดากุกุสนธ์ ทั้งพระทศพลโกนาคม พระพุทธกัสสป พระสมณโคดม พระอริยะเมตตรัยครบทั้ง๕ ท่านจงอนุโมทนาเอาส่วนกุศล ดุจยุบลอันกล่าวม

ให้ทำเตรียมเครื่องเซ่นสังเวยใส่กระทงแล้วใส่ในสะตวง ทำ๗สะตวงทำบัตรรูปแม่ซื้อใส่ชื่อตามวัน ติดตอกไม้ไผ่ใส่ที่สะตวงด้วย แล้วเตรียมรูปปั้นเด็กทารกหรือตุ๊กตาเด็กก็ได้ใส่สะตวงไปด้วย