Loading the content... Loading depends on your connection speed!

นวดแก้ในกองจตุรธาตุ

หลักสูตรหัตถศาสตร์โบราณแก้ในกองจตุรธาตุ โดย อาศรมศรีมงคลคลินิกการแพทย์แผนไทย

1. หลักการและเหตุผล เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่หัตถศาสตร์โบราณใช้แก้ในกองธาตุ ๔ กำเริบ หย่อน พิการ ที่สืบทอดกันมาจากครูปู่ย่าตายาย 2. วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม 1. เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่แพทย์แผนไทยรุ่นใหม่ หรือผู้สนใจในศาสตร์แผนโบราณ

2. เพื่อต่อยอดความรู้ในทางหัตถศาสตร์แก้ไข้ในกองธาตุ ๔ ในเชิงลึก แก่แพทย์แผนไทยผู้ประกอบวิชาชีพ

3. หลักสูตรการฝึกอบรม การฝึกอบรมนี้ใช้เวลาทั้งสิ้น 64 ชั่วโมง โดยจัดแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ ภาคทฤษฎี : พื้นฐานการตรวจร่างกาย และทฤษฎีจตุรธาตุ (เวลา 8 ชั่วโมง) 1.1 พื้นฐานการตรวจร่างกายผู้ป่วย 4 ชั่วโมง 1.2 ทฤษฎีจตุรธาตุ กำเริบ หย่อน พิการ 4 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ : ศึกษาจุดและเส้นในการนวดแก้ไข การกำเริบ หย่อน พิการ ในกองธาตุ๔ (เวลา 56 ชั่วโมง)

4. วิธีการฝึกอบรม 1. ศึกษาในภาคทฤษฎี …..1 ครั้ง (8 ชั่วโมง) 1.1 พื้นฐานการตรวจร่างกายผู้ป่วย………….. 4 ชั่วโมง เพื่อปูพื้นฐานการตรวจร่างกายโดยวิธีในทางหัตถเวช 1.2 ทฤษฎีธาตุ 4 กำเริบ หย่อน พิการ…………4 ชั่วโมง เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องทฤษฎีธาตุ รวมทั้งสาเหตุการเกิดโรคในแบบแผนโบราณ 2. ศึกษาในภาคปฏิบัติ…….7 ครั้ง (56 ชั่วโมง) 2.1 เรียนรู้เรื่องจุดและเส้นที่มีส่วนเกี่ยวโยงกับการกำเริบ หย่อน พิการ ของธาตุทั้ง 4 เพื่อเพิ่มความเข้าใจต่อเนื่องจากภาคทฤษฎี และได้เห็นตำแหน่งจุดและแนวเส้นจากของจริงบนร่างกาย 2.2 ลงมือปฏิบัติ กดนวดบนร่างกายของเพื่อนร่วมชั้น เพื่อฝึกทักษะทางการทำหัตถเวชนวดแก้อาการ กำเริบ หย่อน พิการ ในกองธาตุ

5. วิทยากรของการฝึกอบรม อ. ศิริมงคล ตอบงาม (พท.ภ. ,พท.ว.,พท.น ,หมอพื้นบ้าน)

6. ผู้รับการอบรม กลุ่มนักศึกษาแพทย์แผนไทย และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 20 คน ต่อ 1 ชั้นเรียน

7. เกณฑ์ผ่านการฝึกอบรม 1. มีความเข้าใจในทฤษฎีกำเริบ หย่อน พิการ ในกองธาตุ4 2. มีความเข้าใจในเรื่องธาตุ เส้นและจุดอันเกี่ยวพันกันเป็นสาเหตุ และการแก้ไขการเกิดโรค 3. สามารถลงมือปฏิบัติทางหัตถเวชได้ถูกต้อง

8. วันและเวลาของการฝึกอบรม วันพฤหัสบดี เวลา 9.00 น.- 17.00 น. รวม 8 ครั้ง

9. สถานที่ของการฝึกอบรม วัดบางกร่าง ถ.บางกรวย-ไทรน้อย จ.นนทบุรี

10. ค่าฝึกอบรม สมาชิกชมรมวัดบางกร่าง 3500 บาท/คน บุคนทั่วไป4000 บาท/คน