Loading the content... Loading depends on your connection speed!

จตุรธาตุ คืออะไร

จตุรธาตุ logo
จตุรธาตุ เป็นวิชาการรักษาระบบธาตุในร่างกาย โดยอาศัยจิตพรหมเป็นกุญแจหรือเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพของการไหลเวียนของเลือดแลลมน้ำแลไฟที่หล่อเลี้ยงธาตุของร่างกาย มีผลให้เกิดการรักษาลงไปยังระบบธาตุที่ผิดปกติ ให้กลับมาทำงานอย่างปกติอีกครั้ง จึงเป็นศาสตร์การแพทย์แผนไทยโบราณที่ควรได้รับการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้และการปฏิบัติจำเป็นที่จะต้องมีเรียนการสอนอย่างเป็นลำดับขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการเข้าใจในร่างกายปกติ การสร้างและดำรง (ทรง) จิตพรหม จุดเปิด-ปิดธาตุและการรักษาด้วยการเปิด-ปิดธาตุ รวมไปถึงลม 32 และนำมาประยุกต์ในการรักษาโรค เพื่อให้ผู้รับการถ่ายทอดวิชาสามารถรักษาผู้ป่วยด้วยศาสตร์จตุรธาตุ จิตพรหม กองลม 32