Loading the content... Loading depends on your connection speed!

งานถวายพระพร หม่อมเจ้าหญิง ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ

ได้รับตำแหน่งเลขาด้านวิชาการทางด้านหมอแผนโบราณ ให้กับชมรมหมออาสาโบราณ กับทาง ชีวิตา อาศรม คลินิกการแพทย์แผนไทย  ซ.คุณพิศาล ดำเนินการโดย พ.ล. ชินรัชต์  รัตนจิตรเกษม