Loading the content... Loading depends on your connection speed!

การฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ

หมอศิริมงคล ตอบงาม ได้ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้หมอพื้นบ้านรักษากระดูกหัก